ระบบขาย/จองสินค้า
ระบบซื้อ/จองสินค้า
ระบบลูกหนี้
ระบบเจ้าหนี้
ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
ระบบบริหารการเงินเช็ค
ระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบซื้อ/จอง
คุณสมบัติเด่นโปรแกรมบัญชี
       - ผู้ใช้สามารถกำหนดเปลี่ยนอัตรา Vat. ได้เอง
       - การคำนวณ Vat. ได้ทั้งรวม/แยก
       - มีส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ 5 ระดับ
       - มีการเตือน เมื่อมีการซื้อเกินวงเงิน
       - ซื้อสินค้าประเภทบริการได้ (รับ Vat เมื่อจ่ายเงิน)
       - มีระบบการออกใบ P/0 ไปถึงผู้ขาย


รายงานที่น่าสนใจในระบบนี้
       - สรุปยอดซื้อประจำวัน ภาษีซื้อ ส่งสรรพากร
       - การ์ดผู้ขาย/เจ้าหนี้ และรายการอายุหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ
       - สรุปผู้ขาย หรือสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
       - สรุปยอดซื้อจากผู้ขาย หรือสินค้า
       - เปรียบเทียบแต่ละเดือน
       - เปรียบเทียบเป้าหมาย และยอดปีที่แล้ว
       - สรุปยอดซื้อวิเคราะห์แยกตามแผนก (คุมค่าใช้จ่าย)
       - สรุปผู้ขายแต่ละสินค้าได้เท่าได
       - สรุปสินค้า ถูกซื้อจากผู้ขายใดบ้าง
       - ประวัติการซื้อสินค้าเพื่อนำมาพิจารณาจัดซื้อที่ถูกที่สุด
       - สรุปยอดซื้อจากผู้ขายหักส่วนลด
       - สรุปยอดผู้ขาย ถูกคืนแต่ละสินค้าว่าเท่าใด
       - สรุปสินค้า ถูกคืนให้ผู้ขายใดบ้าง
       - พิมพ์ซองจดหมายของผู้ขายที่ซื้อในแต่ละวันลง ในสติ๊กเกอร์
       - สรุปยอดซื้อเข้าแต่ละหน่วยงาน เพื่อเทียบกับ Budget
       - พิมพ์ซองจดหมายของผู้ขายเลือกตามวันเกิด / วันสำคัญ

 
Copyright@ 2009, Thai-account.com. All rights reserved.